Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Mbahet takimi me këshillat e bashkësive lokale të fshatit Koretin dhe Berivojcë për identifikimin e  nevojave dhe sfidave të komunitetit

O pills Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në

Mbahet trajnimi një-ditor për avokimin, lobimin, arritjen e publikut dhe komunikimin

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM), me 19 Janar, 2017 në Kamenicë ka mbajtur trajnimin një-ditorë mbi avokimin, lobimin, arritjen e publikut dhe komunikimin, në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave

Mbahet tryeza e rrumbullakët mbi hartimin e planeve të punës dhe raporteve vjetore të komiteteve konsultative për vitin 2017

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM), më datën 20 Janar, 2017 në Kamenicë ka mbajtur punëtorinë mbi hartimin e planit të punës për komitetet konsultative si dhe raporteve vjetore për vitin 2017, në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe