Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

SHPALLJE PËR Konsulent/Trajner Lokal

OJQ  – NETWORK OF PEACE MOVEMENT – NOPM Kamenicë, Kosovë SHPALLJE PËR Konsulent/Trajner Lokal NOPM përmes këtij njoftimi, bën shpalljen për konsulentë/trajner lokal, me anë të së cilës synon ti trajtoj tri komponentë për të cilat komuna ka pasur ngecje në vitet e fundit, siç janë: rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje (konsultimi, mbikëqyrja […]

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), ka mbajtur trajnimin një-ditor për Ekipet profesionale vlerësuese dhe përkrahëse, drejtorë dhe mësimdhënës të shkollave fillore mbi Arsimin Gjithëpërfshirës në komunën e Gjilanit.

Gjilan,  27 Mars 2019 Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), si pjesë e projektit “Rritja e Qasjes në Arsimin Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara dhe Komunitetet tjera të Cenueshme’’ që financohet nga Ferrari Foundation përmes Save the Children Itali në bashkëpunim me Save the Children në Kosovë, ka mbajtur ka mbajtur trajnimin […]

Punëtori mbi hartimin e planit të veprimit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve”. ka mbajtur punëtorinë dy-ditore me grupin punues për hartimin e planit të veprimit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. […]

Mbahet punëtori për të drejtën në arsim, shëndetësi dhe mirëqenie sociale në Gjilan

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve” që përkrahet nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave […]

Në Gjilan u mbajt tryezë mbi mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve në nivel lokal

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve” që përkrahet nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave […]

Mbahet takimi i katërt me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Hodonovcit dhe Topanicës

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe […]

Mbahet takimi i tretë me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Boscë dhe Hajnovcë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe […]

Mbahet takimi i parë me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Rogoçicë dhe Muçivërcë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) nëkuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhepolitikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes sëkapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt ifinancuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë,dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar […]

Mbahet debati publik në lidhje me Arsimin dhe sfidat e saja në komunën e Kamenicës

Organizata Jo-qeveritare (OJQ)– Network of Peace Movement (NOPM), me 26 Prill, 2017 në Shtëpinë e Kulturës neKamenicë ka mbajtur një debat publik ne lidhje më çështjen e arsimit ne komunëne Kamenicës, në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut nëvendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjessë kapaciteteve të komiteteve konsultative […]

Mbahet takimi me këshillat e bashkësive lokale të fshatit Bosce dhe Ajnovc për identifikimin e nevojave dhe sfidave të komunitetit

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe […]