Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Rrjeti i Lëvizjes Paqësore – NOPM

Basic info about project Name of the organization: Rrjeti i Lëvizjes Paqësore/ Network of Peace Movement -NOPM Area of work: Qeverisje Start date: 01/08/2023 End date: 31/12/2024 Grant value (NOK): 479,285.15 Web site Instagram Facebook YouTube LinkedIn Other http://ngonopm.org/   https://www.facebook.com/ngonopm/       Përmbledhje e orientimit strategjik të organizatës (600 karaktere) 1. Promovimi i

NOPM – Promovimi

750 kërkesa te qytetarëve janë mbledhur dhe dorëzuar autoriteteve komunale ne Kamenicë,Novo Berde dhe RanilugNë kuadër të projektit “Aktivizimi dhe vetëdijesimi i qytetarëve në proceset vendimmarrëse’’,Network of Peace Movement – NOPM ka bërë shpërndarjen 600 Kartela Investuese tëQytetarëve, në komunën e Kamenicës, Ranilugut dhe Novobërdës, për planifikim lidhur meinvestimet kapitale në komunat përkatëse.Për përfshirjen e

Network of Peace Movement -NOPM

  Basic info about project Name of the organization: Network of Peace Movement -NOPM Area of work: Governance Start date: 01/08/2023 End date: 31/12/2024 Grant value (NOK): 479,285.15 Web site Instagram Facebook YouTube LinkedIn Other http://ngonopm.org/   https://www.facebook.com/ngonopm/       Summary of organization’s strategic orientation (600 characters) 1.Promotion of participatory processes and responsible citizenship

SHPALLJE PËR Konsulent/Trajner Lokal

OJQ  – NETWORK OF PEACE MOVEMENT – NOPM Kamenicë, Kosovë SHPALLJE PËR Konsulent/Trajner Lokal NOPM përmes këtij njoftimi, bën shpalljen për konsulentë/trajner lokal, me anë të së cilës synon ti trajtoj tri komponentë për të cilat komuna ka pasur ngecje në vitet e fundit, siç janë: rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje (konsultimi, mbikëqyrja

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), ka mbajtur trajnimin një-ditor për Ekipet profesionale vlerësuese dhe përkrahëse, drejtorë dhe mësimdhënës të shkollave fillore mbi Arsimin Gjithëpërfshirës në komunën e Gjilanit.

Gjilan,  27 Mars 2019 Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), si pjesë e projektit “Rritja e Qasjes në Arsimin Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara dhe Komunitetet tjera të Cenueshme’’ që financohet nga Ferrari Foundation përmes Save the Children Itali në bashkëpunim me Save the Children në Kosovë, ka mbajtur ka mbajtur trajnimin

Punëtori mbi hartimin e planit të veprimit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve”. ka mbajtur punëtorinë dy-ditore me grupin punues për hartimin e planit të veprimit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

Mbahet punëtori për të drejtën në arsim, shëndetësi dhe mirëqenie sociale në Gjilan

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve” që përkrahet nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave

Në Gjilan u mbajt tryezë mbi mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve në nivel lokal

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve” që përkrahet nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave

Mbahet takimi i katërt me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Hodonovcit dhe Topanicës

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe

Mbahet takimi i tretë me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Boscë dhe Hajnovcë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe