Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Lajmet

Rrjeti i Lëvizjes Paqësore – NOPM

Basic info about project
Name of the organization:
Rrjeti i Lëvizjes Paqësore/ Network of Peace Movement -NOPM
Area of work:Qeverisje
Start date:01/08/2023End date:31/12/2024
Grant value (NOK):479,285.15
Web siteInstagramFacebookYouTubeLinkedInOther
http://ngonopm.org/ https://www.facebook.com/ngonopm/   
Përmbledhje e orientimit strategjik të organizatës (600 karaktere)
1. Promovimi i proceseve pjesëmarrëse dhe qytetarisë së përgjegjshme që bazohen në të drejta të barabarta, përfaqësim të drejtë të interesave dhe vendimmarrje gjithëpërfshirëse 2. Ndërtimi i një kulture demokratike kontribuon në një zhvillim me bazë të gjerë, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm 3. Forcimi i strukturave të qeverisjes vendore për të promovuar në mënyrë aktive shërbimet publike rrit aksesin demokratik në shërbime publike cilësore për popullatën, duke ulur kështu pabarazitë sociale dhe varfërinë. 4. Fuqizimi i grupeve sociale të cenueshme, të pafavorizuara (gratë, fëmijë/rini, minoritete) kontribuon në respektimin e të drejtave të tyre specifike dhe respektimin e të drejtave të njeriut në përgjithësi.
Titulli i projektit
Aktivizimi dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve në proceset vendimmarrëse
Përmbledhje e projektit (jo më shumë se 600 karaktere)
Projekti synon të adresojë tre komponentë: rritjen e pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje (konsultime, mbikëqyrje qytetare, buxhetim me pjesëmarrje), pjesëmarrjen e qytetarëve dhe OSHC-ve në hartimin e politikave (harmonizimi i rregulloreve komunale, planet e punës) dhe llogaridhënia ( rolin mbikëqyrës të kuvendit komunal, menaxhimin financiar, ofrimin e shërbimeve, etj.) si dhe të propozojë veprime korrigjuese për rritjen e pjesëmarrjes, menaxhimit financiar dhe llogaridhënies për të cilat komunat e synuara kanë pasur ngecje dhe rezultate të pakënaqshme në vitet e fundit.
Qëllimet e projektit
Qëllimi kryesor i projektit synon rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në formësimin e çështjeve me interes publik, forcimin e rolit të shoqërisë civile për avokim, mbikëqyrjen e vendimmarrjes në nivel komunal dhe forcimin e lidhjeve ndërmjet shoqërisë civile dhe qytetarëve për të përmirësuar llogaridhënien. , gjithëpërfshirje dhe sociale, transparencë ndaj publikut që do të ndihmojë në përmirësimin e mbikëqyrjes qytetare të pushtetit vendor, duke ndikuar në përmirësimin e praktikave të menaxhimit të çështjeve publike, informacionit dhe argumenteve për performancën e ekzekutivit.   Qëllimet specifike të projektit janë:   Përmirësimi i tre komponentëve që kanë qenë në stanjacion dhe rezultate të pakënaqshme vitet e fundit: rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje (konsultime, mbikëqyrje qytetare, buxhetim me pjesëmarrje), llogaridhënie dhe transparencë në vendimmarrje, pjesëmarrja e qytetarëve dhe OSHC-ve në politikëbërje (hartimi dhe zbatimi i politikave, roli mbikëqyrës i kuvendit komunal, menaxhimi financiar, ofrimi i shërbimeve) dhe forcimi i rolit të shoqërisë civile në avokim dhe mbikëqyrje, forcimi i të rinjve në hartimin dhe zbatimin e politikave si dhe edukimin e qytetarëve për të drejtat e njeriut.   Krijimi i një ndikimi të drejtpërdrejtë në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje dhe politikëbërje, planifikim buxhetor, transparencë, llogaridhënie, mbikëqyrje sociale dhe sigurimin e njohurive shtesë për zyrtarët komunalë dhe publikun në promovimin e pjesëmarrjes në planifikimin buxhetor.   Të ndikojë OSHC-të dhe qytetarët që të përfshihen drejtpërdrejt në proceset vendimmarrëse, duke rezultuar në përmirësime në lidhje me aksesin në të dhënat publike, planifikimin, buxhetimin, investimet kapitale, vlerësimin e drejtpërdrejtë të shpenzimeve të fondeve publike, monitorimin më të detajuar të ofrimit të shërbimeve publike, si dhe si hetimi dhe monitorimi i drejtpërdrejtë i proceseve të zbatimit të kontratave publike nëpërmjet aktivizimit të qytetarëve.   Ndikimi i reformës së pushtetit komunal për përmirësimin e cilësisë së planifikimit dhe ofrimit të shërbimeve dhe ndërgjegjësimin dhe rritjen e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në proceset vendimmarrëse në hartimin dhe zbatimin e politikave si dhe rritjen e ndërgjegjësimit dhe edukimin e qytetarëve.   Të rritet përpjekja dhe komunikimi ndërmjet autoriteteve komunale dhe qytetarëve për rritjen e performancës së institucioneve, ofrimin cilësor të shërbimeve, rritjen e besueshmërisë dhe rritjen e përgjegjësisë së autoriteteve komunale.
Kush do të përfitojë nga puna juaj dhe si? (Bazuar në grupet e synuara dhe ndikimin e pritur)
Qytetarët: Përfitues të projektit do të jenë qytetarë të të gjitha nacionaliteteve që jetojnë në komunat e synuara, duke përfshirë kategoritë si gratë, të rinjtë, komunitetet joshumicë, personat me aftësi të kufizuara dhe qytetarët e zonave rurale. Ky do të jetë target grupi kryesor, pasi ne duam ta vendosim rolin e tij në nivelin më të lartë në vendimmarrje. Përfshirja e qytetarëve në procesin fillestar të planifikimit për vendimmarrje, u mundëson atyre që të informohen për çdo rrjedhë në sferën e vendimmarrjes lokale. Këshillat Lokale/Fshatra: Një fokus i shtuar në demokracinë pjesëmarrëse do të jetë bashkëpunimi me këshillat e fshatrave. Gjithashtu, ata janë një urë lidhëse me pushtetin vendor në funksion të konsultimit për çështjet e tyre dhe kanë për detyrë të informojnë qytetarët për kërkesat e tyre dhe të mobilizohen sipas nevojës. Grupet e grave dhe të të rinjve: Në nivel lokal do të kemi një lidhje bashkëpunimi për të përmirësuar përfaqësimin e grave dhe të rinjve në vendimmarrje, në grupet e punës, komisionet e detyrueshme dhe jo të detyrueshme, barazinë gjinore dhe ngritjen e standardit. jetës dhe mirëqenies sociale nëpërmjet të drejtave të tyre në vendimmarrje. Komunitetet pakicë: Në të njëjtin nivel do të bashkëpunojmë edhe me komunitetet minoritare serbe dhe rome, për të mbështetur arritjen e objektivave të integrimit sipas qasjes strategjike. Por, në të njëjtën kohë do të synojmë përmirësimin e qeverisjes demokratike duke rritur pjesëmarrjen etnike në proceset vendimmarrëse dhe përfshirjen në grupet punuese për rregulloret komunale. Autoritetet vendore: Këto janë grupet e synuara që mendojmë se do të ushtrojnë ndikimin më të madh në funksion të përpjekjes së demokracisë pjesëmarrëse dhe synimit për zbatimin e parimeve të qeverisjes së mirë vendore. Në këtë fushë synojmë që ky grup të përmirësojë qasjen ndaj shoqërisë civile dhe qytetarëve duke i stimuluar ata të marrin pjesë në hartimin dhe mbikëqyrjen e politikave vendore, duke konsultuar mekanizimin ligjor dhe duke ofruar mbështetje financiare. Bashkëpunëtorë: Trajnime në shkolla për pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje dhe politikëbërje. Nxënësit e shkollave të mesme dhe të mesme do të trajnohen për pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje dhe politikëbërje dhe me theks të veçantë pjesë e diskutimeve do të jetë edhe planifikimi vjetor i buxhetit komunal 2024/2025.
Aktivitetet kryesore
Planifikimi i investimeve kapitale përmes shpërndarjes së kartave të investimit të qytetarëve dhe tre seanca dëgjimore buxhetoreOrganizimi i takimeve dhe tryezave të rrumbullakëta me këshillat e fshatit/vendor për të identifikuar nevojat e komunitetitDebate publike me vendimmarrësit në nivel lokal (ekzekutiv dhe legjislativ)Inicimi dhe ndryshimi i gjashtë rregulloreve komunale (dy në secilën komunë) dhe organizimi dhe organizimi i gjashtë debateve/konsultimeve publike me qytetarët.Takimet e avokimit dhe transmetimi i video spotitOrganizimi i punëtorive për menaxhimin financiar dhe rolin mbikëqyrës të kuvendit komunal dhe komisionit për politikë dhe financa ndaj ekzekutivit.Katër trajnime në shkolla, çdo komunë, për pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje dhe politikëbërje.Ngritja e kapaciteteve të drejtorive komunale në lidhje me hartimin dhe zhvillimin e planit vjetor të punës dhe formularëve raportues.