Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Lajmet

Disa asamblistëve të K.K Kamenicë nuk i ndihet “zani në Kuvend!

Arsim Thaçi (VV) 100 herë ka marrë pjesë  në diskutime gjatë seancës, , Jeton Biqku (LDK) – 90 herë, ndërsa nga këshilltarët femra janë dalluar Besa Hoxha – Krasniqi (LDK) me 28 pjesëmarrje në diskutim dhe Fillorta Rexha (PDK) me 15 pjesëmarrje në diskutime. Asnjëherë nuk e kanë çelur gojën në seanca Ismail Sopi (LDK) dhe Edona Ajeti (AKR).Në kuadër të projektit ” Përmirësimi i qeverisjes së mirë përmes monitorimit dhe avokimit” , te financuar nga Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikës (SHBA) , OJQ-ja “NOPM” ka organizuar një takimin përmbyllës lidhur me publikimin dhe shpërndarjen e fletënotimeve për anëtarët e kuvendit komunal dhe raportit monitorues për punën e ekzekutivit gjate periudhës Prill- Dhjetor 2014.Drejtoresha ekzekutive,projekt menaxherja Besime Tusha ka njoftuar te pranishmit me raportin e monitorimit dhe përformancën e ekzekutivit në komunën se Kamenicës. “Gjate periudhës se monitorimit Prill-Dhjetor 2014 monitoruesit e OJQ-së NOPM nga afër kanë përcjellë punën e ekzekutivit dhe legjislativit, ky monitorim ka pasur për qellim te identifikoje te metat e qeverisjes dhe shkeljet e ligjeve dhe rregulloreve ne fuqi por edhe te shënojë ngritjen dhe rritjen e kapaciteteve , shfrytëzimin e buxhetit, marrjes se vendimeve si dhe rritjes se transparencës”, ka thënë Tusha.OJQ NOPM në fletënotim ka pasqyruar dhe analizuar në mënyrë të përgjithshme performancën si dhe angazhimet e anëtarëve të Kuvendit dhe komiteteve dhe subjekteve politike në kategoritë të paraqitura : Pjesëmarrja në diskutime gjatë seancës,Ngritja e çështjeve, inicimi i çështjeve urgjente, propozimi pikave rendit të ditës, pyetje parlamentare, amandamentimi i legjislacionit, Kërkesa për interpelancë , nga kjo del se me i votuari përveç Kryesuesit te Kuvendit  Bajram Dërmaku (130), është Arsim Thaçi(V.V)me 100 pjesëmarrje ne diskutime, Jeton Biqku (LDK) 90 pjesëmarrje ne diskutime,ndërsa nga këshilltarët femra janë : Besa Hoxha –Krasniqi (LDK) 28 pjesëmarrje ne diskutime dhe Fillorta Rexha (PDK) 15 pjesëmarrje ne diskutime.Ndërsa anëtarët me aktiv ne Komitetin për Politik dhe Financa kanë qene: Besnik Rrudhani (LDK) me 34 pjesëmarrje ne diskutime,Sami Kastrati me 17 pjesëmarrje ne diskutime. Me aktivi ne komitetin për komunitete ka qene: Miljkovic Zhivojin , Satmifer Kryeziu, dhe Milaim Rexhepi.Gjatë monitorimit te Kuvendit , këshilltarët e kuvendit komunal kanë marrë këto vendime : 12 vendime për dhënien ne shfrytëzim te tokës,një vendim për formimin e këshillit për siguri ne bashkësi, 42 vendime te ndryshme si dhe kanë aprovuar 6 rregullore komunale.Pas përfundimit te prezantimit te raportit te monitorimit e kane marre fjalën shumica e këshilltarëve komunal dhe drejtoret e drejtorive te cilët kane shprehur mendimet e tyre lidhur me raportin përfundimtar  te monitorim , shumica prej tyre kane thënë se duhet inkurajuar sheqerin civile dhe përkrahur OJQ-te qe te përcjellin dhe te monitorojnë punën e ekzekutivit dhe legjislativit pasi qe kjo e ngrite cilësinë dhe nivelin e  punesë dhe transparencës.Te pranishëm ne këtë takim kane qene: këshilltarët e kuvendit komunal,drejtoret e drejtorive komunale,pjesëtarët e shoqërisë civile, mediet lokale dhe qytetaret.Këtë projekt e ka mbështetur dhe financuar Ambasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikës(SHBA), Programi i Granteve të Vogla te Komisionit për Demokraci