Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Punëtori mbi hartimin e planit të veprimit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve”. ka mbajtur punëtorinë dy-ditore me grupin punues për hartimin e planit të veprimit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. […]

Mbahet punëtori për të drejtën në arsim, shëndetësi dhe mirëqenie sociale në Gjilan

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve” që përkrahet nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave […]

Në Gjilan u mbajt tryezë mbi mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve në nivel lokal

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) si pjesë të projektit “Mbështetja e komunës së Gjilanit për të zhvilluar planin komunal tre vjeçar të veprimit në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve” që përkrahet nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave […]

Mbahet takimi i katërt me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Hodonovcit dhe Topanicës

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe […]

Mbahet takimi i tretë me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Boscë dhe Hajnovcë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe […]

Mbahet takimi i parë me vendimmarrësit dhe përfaqësuesit e këshillave lokale të fshatrave Rogoçicë dhe Muçivërcë

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) nëkuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhepolitikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes sëkapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt ifinancuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë,dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar […]

Mbahet debati publik në lidhje me Arsimin dhe sfidat e saja në komunën e Kamenicës

Organizata Jo-qeveritare (OJQ)– Network of Peace Movement (NOPM), me 26 Prill, 2017 në Shtëpinë e Kulturës neKamenicë ka mbajtur një debat publik ne lidhje më çështjen e arsimit ne komunëne Kamenicës, në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut nëvendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjessë kapaciteteve të komiteteve konsultative […]

Mbahet takimi me këshillat e bashkësive lokale të fshatit Bosce dhe Ajnovc për identifikimin e nevojave dhe sfidave të komunitetit

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje dhe politikë bërjes përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritjes së kapaciteteve të komiteteve konsultative dhe këshillave të fshatrave” projekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe […]

Roganë: Mbahet trajnimi i tretë në shkolla mbi pjesëmarrjen e të rinjve në vendim-marrje dhe politikë bërje

Organizata Jo-qeveritare (OJQ) – Network of Peace Movement (NOPM), mbajti aktivitetin e radhës në kuadër të projektit. Kësaj radhe trajnimi u mbajt me nxënësit e shkollës së mesme ne fshatin Roganë te komunës se Kamenicës, konkretisht ne gjimnazin  “Sejdi Kryeziu”, ku tema e shtjelluar gjatë trajnimit ishte – Pjesëmarrja e të rinjve në vendim-marrje dhe […]

Organizohet debati publik me qytetarë mbi plotësim/ndryshimin rregullores për Mirëmbajtjen e ndërtesave të banimit në qytetin e Kamenicës

Organizata Jo-Qeveritare (OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje përmes harmonizimit të rregulloreve komunale me legjislacionin në fuqi” që menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe financohet nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) më 21 Dhjetor 2016 në Kamenicë ka mbajtur konsultimin […]