Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Lajmet

Komuna e Kamenicës inicion ndryshimin e rregullores mbi transportin rrugor në territorin e komunës së Kamenicës”

Organizata Jo-Qeveritare
(OJQ) “Network of Peace Movement” (NOPM) ne kuadër të projektit “Rritja e
pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje përmes harmonizimit të rregulloreve
komunale me legjislacionin në fuqi” që menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për
Shoqëri Civile (KCSF) dhe financohet nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në
Kosovë (SCO-K) me 15 Mars ka organizuar takimin e parë të grupit të punës për
ndryshimin e rregullores komunale mbi
Transportin rrugor në
territorin e komunës së Kamenicës”
Qëllimi i këtij takimi ka
qenë që të se bashku ne drejtorinë për shërbime publike, ambientit dhe
inspekcionit dhe grupin punës te diskutohet, harmonizohet  dhe të hartohet draft-propozimi i parë i
rregullores në fjalë duke u konsultuar me legjislacionin në fuqi. Në përbërje të
grupit punues kanë qenë zyrtare përkatës të drejtorisë së shërbimeve publike
dhe ambientit, zyrtar ligjorë dhe zyrtar nga shërbimi profesional i kuvendit duke
përmbushur komponentin gjinore dhe etnik në përbërje të grupit të punës.Grupi punues në përbërje
prej nënte (9) anëtareve u angazhuan që së bashku me stafin e NOPM duke
përfshirë konsulentin e jashtme, menaxherin e projektit dhe praktikanten të ofrojnë
diskutime, sugjerime dhe të japin propozime në raport me rregulloren në fjalë,
dhe në fund si rezultat i këtij takimi është arritur që të dal drafti i parë i kësaj
rregulloreje që do të procedohet në procedim të mëtutjeshme në komitetin për
politikë dhe financa për shqyrtim.Gjithashtu ky takim kishte për synim rritjen
dhe angazhimin e artereve komunal, shoqërisë civile dhe qytetarëve në reformën
e qeverisjes komunale me synim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve dhe
pjesëmarrjes së publikut në vendim-marrje, përmes forcimit të procedurave
demokratike dhe pjesëmarrëse të parapara në ligjet në fuqi.Si rezultat i lobimit dhe
avokimit me kryesuesin e kuvendit komunal dhe Z. Faton Jakupi, drejtori i drejtorisë
se shërbimeve publike, ambientit dhe inspekcionit  nga OJQ NOPM, draft rregullorja është futur
si pike e rendit te ditës ne komitetin për politike dhe financa për shqyrtim te
mëtutjeshme.

Ky projekt është financuar nga
projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra
Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO
K) dhe menaxhuar nga
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).