Rrjeti I Lëvizjes Paqësore – NOPM

Lajmet

Vetëm një përkthyes në Gjykaten e Kamenicës

Ne kuadër të projektit “ Monitorimi i rasteve të kontesteve pronësore , zbatimi i gjuhës në seanca dhe përmirësimi  i pjesëmarrjes  së komuniteteve jo-shumicë në sistemin e drejtësisë ”,  është mbajtur konferenca për media lidhur me raportin e monitorimit te Gjykatës Komunale dega ne Kamenicë  mbi respektimin e dygjuhësisë .Në këtë konferencë kanë marrë pjesë  përfaqësuesit e Gjykatës Themelore te Kamenicës, anëtarë te shoqërisë civile, media lokale .

Besime Tusha , projekt menaxhere në fillim të konferencës  ka njoftuar të pranishmit lidhur me rendësin dhe realizimin e këtij projekti .”Jemi ne fund te projektit dhe ne po shpalosim raportin e monitorimit shtate mujor te gjykatës,po ne këtë raport kemi paraqitur te gjeturat nga monitorimi i çështjeve lidhur me nivelin e zbatueshmerisë se dy-gjuhësisë , te gjeturat nga niveli i shpeshtësisë dhe arsyet për shtyrjen e seancave,te gjeturat nga monitorimi i rasteve te kontesteve pronësore,si dhe rekomandimet e dala nga tryezat dhe takimet  e mbajtura “ ,ka thënë Tusha.

Te gjeturat nga monitorimi sipas monitoruesve te OJQ-së ”NOPM”janë: Gjykata Themelore ne Kamenicë operon me një përkthyes qe nuk mjafton për te mbuluar nevojat e gjykatës,jo ne mënyrë te rregullt azhurohen njoftimet ,fillimi me vonesë i seancave (palët nuk vijnë ne kohë të caktuar),dështimi i dorëzimit te shpejtë i procesverbalit ne gjuhet e tyre përkatëse,numri i vogël i gjyqtarëve,numri i vogël i prokuroreve,neglizhenca e vete palëve për te i u përgjigjur ftesave,mungesa e publikut ne seanca, këto ishin disa nga pikat e detajizuara nga raporti i monitorimit te Gjykatës në Kamenicë.

Në fund te konferencës kopje te raportit janë shpërndarë për te pranishmit dhe publikun ne përgjithësi kurse te pranishmit parashtruan pyetje lidhur me raportin e monitorimit te cilët nga ana e stafit te OJQ-së, NOPM morën përgjigjet e adekuate.

Kjo konferencë është mbajtur kuadër të projektit “ Monitorimi i rasteve të kontesteve pronësore , zbatimi i gjuhës në seanca dhe përmirësimi  i pjesëmarrjes  së komuniteteve jo-shumicë në sistemin e drejtësisë ”, që implementua nga OJQ “NOPM” dhe financohet nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve  për Avokim (ATRC), me fonde nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës  për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).